Follow

Hầu hết các mặt hàng, chế độ đảm bảo hoàn tiền của eBay sẽ giúp bảo vệ bạn nếu người bán không giao hàng. Tuy nhiên, cũng có một số mặt hàng không thuộc phạm vi bảo lãnh như: Quảng cáo rao vặt, các trang web và doanh nghiệp, mặt hàng được bán bởi Sotheby, bất động sản, xe, dịch vụ, một số phần mềm kinh doanh,... myfolio.com/muahangebay

Sign in to participate in the conversation
Red Liberal

Redliberal.com es una instancia de Mastodon para los liberales hispanohablantes